Rejestracja – promocja firmy na Kongresie


  FORMULARZ KONTAKTOWY
  Jestem zainteresowany ofertą Partnera Kongresu RETAIL TRENDS 2024
  1. Nazwa firmy (pole wymagane):

  2. Jestem (pole wymagane):
  producentem/dystrybutorem/importeremdostawcą dóbr i usług
  3. Imię (pole wymagane):

  4. Nazwisko (pole wymagane):

  5. Stanowisko (pole wymagane):

  6. Adres e-mail (pole wymagane):

  7. Bezpośredni telefon kontaktowy (pole wymagane):

  Dodatkowe uwagi

  ZGODY MARKETINGOWE
  Poniższe zgody można w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z Organizatorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.
  Wyrażam Wydawnictwu Gospodarczemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 18 B następujące zgody:


  W celu zapoznania się z listą zaufanych partnerów Wydawnictwa Gospodarczego prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@retailtrends.pl

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art.  13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem admin@wydawnictwogospodarcze.pl.
  ROZWIŃ
  2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  • organizacji Kongresu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy w przypadku stron umowy lub uzasadniony interes Administratora w pozostałych przypadkach (art. 6 ust. 1. lit. b lub lit. f RODO),
  • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów i usług Administratora oraz podmiotów trzecich oraz udostępnienia danych tym podmiotom, w tym do profilowania – podstawą prawną jest wyrażona zgoda lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego w postaci marketingu (art. 6 ust. 1 a lub f RODO),
  • rejestracji, przechowywania, udostępniania i rozpowszechniania przebiegu wydarzenia w formie obrazu i dźwięku, w tym także wypowiedzi i wizerunków Uczestników oraz ich przedstawicieli i personelu, a także rozpowszechniania tych materiałów – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji i archiwizacji (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • obsługi organizacyjnej, administracyjnej, informatycznej i zabezpieczenia Kongresu, w tym kontaktowania się z Uczestnikami oraz ich przedstawicielami i personelem – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).

  3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Kongresie. Dane przedstawicieli i personelu w powyższym zakresie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawców.

  4. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, w celu dopasowania przesyłanych ofert do Państwa preferencji.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
  • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
  Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

  6. Odbiorcą danych mogą być:
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, firmy cateringowe i organizujące kongres, usługi ochrony, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, zarządzania dokumentacją),
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
  • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail podanego powyżej.

  Scroll to Top